Duc Nguyen
ai giúp mình dịch câu này vs
May 28, 2019 1:06 AM
Duc Nguyen
Language Skills
Korean, Vietnamese
Learning Language
Korean