Check out our updated Community
Nguyen The Vu
Professional Teacher
A New Start - Learn Vietnamese little by little day by day

First letter to a new friend in Vietnam. Please translate this letter into English or your language. I will correct!!!!

 

Xin chào các bạn, = Hello everyone,

 

Tôi tên là Vũ. Tôi là người Việt Nam. Tôi rất thích tiếng Việt. Tôi cũng rất thích tiếng Anh. Đất nước của chúng tôi rất đẹp và có nhiều khách du lịch. Người Việt Nam rất tốt.

 

Cảm ơn,

Nguyễn Thế Vũ 

 

 

Feb 26, 2015 1:35 AM
Comments · 2

English:

My name is Vu. I am Vietnamese. I really like Vietnamese. I also really like English. Our country is very beautiful and has many different things to travel to. Vietnamese people are very good.

February 27, 2015

Chào em Kelly!!! Em viết về đám cưới của em đi!!!!!

March 2, 2015
Nguyen The Vu
Language Skills
English, Japanese, Vietnamese
Learning Language