suki
我想学韩语,不知道怎样可以跟大家直接聊天么
Dec 28, 2007 8:04 AM
suki
Language Skills
Chinese (Mandarin), English, Japanese, Korean
Learning Language
Japanese, Korean