sanyaro
Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng. Chào các bạn. Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng. "지금 열심히 공부하는 친구로서 잘 지내고, 나중에는 멋진 사회인이 되어서 좋은 추억을 가진 친구로서 지낼 수 있었으면 합니다." "Bây giờ vẫn giữ quan hệ tốt đẹp bằng bạn đang học hành chăm chỉ, sau này vì thế thành con người của xã hội khang trang tôi ước gì tôi có thể ở lại với bạn có ký ức cát tường ."
Oct 2, 2012 7:30 AM
Answers · 3
Chào bạn. "지금 열심히 공부하는 친구로서 잘 지내고, 나중에는 멋진 사회인이 되어서 좋은 추억을 가진 친구로서 지낼 수 있었으면 합니다." "Bây giờ, tôi vẫn giữ quan hệ tốt với bạn bè và học hành chăm chỉ, sau này, trở thành người tuyệt vời của xã hội. Ước gì tôi có thể để lại trong lòng bạn bè những ký ức tốt đẹp." Tham khảo nhé bạn. Mình xin lưu ý bạn là từ "khang trang" không sử dụng cho người, mà thường đi với "nhà cửa". Ngôi nhà khang trang = Ngôi nhà đẹp
October 4, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!