sanyaro
Theo ngày nghỉ đi dạo bãi biển ở gần, Chào các bạn. Xin hãy giúp sửa câu sai. 휴무일에는 가까운 곳에 있는 바닷가를 산보하고, 푸른 숲이 있는 산으로 등산을 합니다. Theo ngày nghỉ đi dạo bãi biển ở gần, đi leo núi bằng núi ở rừng xanh.
Oct 10, 2012 7:42 PM
Answers · 2
Chào bạn. 휴무일에는 가까운 곳에 있는 바닷가를 산보하고, 푸른 숲이 있는 산으로 등산을 합니다. Vào ngày nghỉ, tôi đi dạo quanh bãi biển ở gần nhà và đi leo núi nơi có rừng xanh.
October 11, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!