dragonfruit
"khác nhau" so với "khác biệt" Mình không thể phân biệt những từ này. Giúp mình với! khác nhau khác biệtvd 1: Họ vẫn còn quá nhiều ý kiến khác nhau. vd 2: Học trường trung học và trường đại học khác nhau thế nào? Mình hiểu sử dụng khác nhau. Nhưng "khác biệt" là từ mới cho mình. Mình chưa hiểu. vd 3: Trên cao nhìn xuống quê mình trông rất khác biệt. Sao sử dụng "khác biệt"? Sao không sử dụng "khác nhau"?
Mar 13, 2014 2:26 PM
Answers · 4
Hi dragonfruit That is a very good question. I have never thought of that, until now that I see, I must admit I don't have a clear answer. What I can say is that - "khác nhau" is very neutral, there is no emotion in it - "khác biệt" has emotion in it, in a positive way, like better, bigger Usage" - "khác nhau" is used to compare 2 or more things, simple as that - "khác biệt" is used when you see something new, and realise that it is very different from the other, in a way that you love example: - "Đà Lạt đúng là quá khác biệt với Sài Gòn" như vậy có thể hiểu là người nói ở Sài Gòn, lần đầu lên Đà Lạt, thấy Đà Lạt thiệt khác Sài Gòn và họ cảm thấy bất ngờ về điều đó.
March 17, 2014
theo mình thì: "khác nhau" = different, còn "khác biệt" = "khác lạ" = abnormal.
March 14, 2014
"Khác nhau" is comparison between some definite thing. "Khác biệt" is the comparison between many thing. But they haven't definite yet. And we use adj "khác biệt" when they really special with other thing. You and I is "khác biệt". But don't use "khác nhau"
June 5, 2014
"khác nhau" chỉ sự so sánh giữa những sự vật/con người ví dụ: 'Tôi và em là hai thế giới khác nhau' hoặc 'Anh ấy có những viên bi với nhiều màu sắc khác nhau' còn 'khác biệt' cũng chỉ sự so sánh nhưng giữa MỘT sự vật/con người với PHẦN CÒN LẠI (không phải giữa NHỮNG) ví dụ: Anh ấy trông thật khác biệt với mọi người (về cách ăn mặc hay tính cách) Trên cao nhìn xuống quê mình trông rất khác biệt. (quê tôi trông rất khác so với những vùng xung quanh)
March 15, 2014
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
dragonfruit
Language Skills
English, French, Vietnamese
Learning Language
Vietnamese