♥♥giselle♥♥
please translate it in chinese mandarin.. pinyin sorry is the best word to ask forgiveness.. let's be friends and enjoy each and every moment we spent chatting with our friends here.. let's accept the fact that we are different.. we have individual differences we cannot please all people.. that's the hardest thing to do.. am i right? right! so respect each other's opinion and idea.. and everything will be nice.. peace!!!!!
Sep 6, 2008 1:17 PM
Answers · 4
对不起是请求原谅最好的词语 dui bu qi shi qing qiu yuan liang zui hao de ci yu 让我们成为朋友并享受在这里交流的每一瞬间 rang wo men cheng wei peng you bing xiang shou zai zhe li jiao liu de mei yi shun jian 让我们接受彼此不同的事实 rang wo men jie shou bi ci bu tong de shi shi 我们有个体的差异 wo men you ge ti de cha yi 我们不能取悦所有人 wo men bu neng qu yue suo you ren 这是最难办到的事情。。。不是么?是的 zhe shi zui nan ban dao de shi qing......bu shi me?shi de 所以尊重每一个人的观点和想法 suo yi zun zhong mei yi ge ren de guan dian he xiang fa 那么一切都会好的 na me yi qie dou hui hao de 安。。。。 an............... (so it was written by u.giselle, rite?ennn..................sounds like an ads or some good wish for italki...^ ^)
September 6, 2008
对不起,是最好的字,要求宽恕.. 让我们成为朋友和享受每一个时刻,我们花了聊天与我们的朋友在这里.. 让我们接受事实,即我们是不同的.. 我们有个别差异 我们不能请所有的人.. 这是最难的事..我的权利?右边! 因此,相互尊重对方的意见和想法..一切会好.. 和平!!!!!
September 13, 2008
sorry is the best word to ask forgiveness.. 请求宽恕的最好词语是“对不起” qing qiu kuan shu zui hao de yu yan shi "dui bu qi" let's be friends and enjoy each and every moment we spent chatting with our friends here.. 让我门成为朋友并且分享朋友间交谈的每一刻 rang wo men cheng wei pengyou bing qie fen xiang pengyou jian jiao tan de mei yi ke let's accept the fact that we are different.. 让我门面对我门间的差异 rang wo men mian dui wo men jian de cha yi we have individual differences we cannot please all people.. that's the hardest thing to do.. am i right? right! so respect each other's opinion and idea.. and everything will be nice.. peace!!!!!
September 6, 2008
it's too long to translate......
September 6, 2008
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
♥♥giselle♥♥
Language Skills
Chinese (Mandarin), English, Filipino (Tagalog), French, Japanese, Korean
Learning Language
Chinese (Mandarin), French, Japanese, Korean