Kevin
How to translate these sentences in Tagalog 1) I can’t see 2) it’s hard to see in the dark. 3) My dog is feeling better now, before he was depressed. 4) I earned $100 dollars.
Aug 19, 2018 6:55 AM
Answers · 3
1) I can’t see - Hindi ako makakita. 2) Mahirap makakita sa dilim. 3) Ang ao ko ay magaling na kumpara kanina OR Ang aso ko ay okay na, hindi na siya nalulumbay/malungkot. OR Maayos na ang lagay ng aking aso, hindi na malungkot ang aking aso. 4) Kumita ako ng isang daang dolyar. OR isang daang dolyar and kinita ko.
August 21, 2018
Thank you so much!
August 19, 2018
1.) Hindi ako makakita. 2.) Mahirap makakita kapag madilim. 3.) Ang aking aso ay magaling na, kanina siya ay malumbay. 3.) Ang aking aso ay okay na, kanina siya depres. 4.) Kumita ako ng $100 dollars. 4.) Kumita ako ng isang daang dolyares.
August 19, 2018
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Kevin
Language Skills
Cebuano, Chinese (Mandarin), English, French, Portuguese, Spanish
Learning Language
Cebuano, Chinese (Mandarin), French, Portuguese, Spanish