Errol Sykes
Is this correct? Kamusta ka, ako si Errol. Video grapher at Voice over artista ako nag aral ako pagsusulat gusto kong magbiyahe pakikisama ko sa tatlumpu lupain halimbawa: nawalan ako sa Pilipinas ngayong tao naglalakbay ibig ko sa aking at sinalubong bagong tao . ang bagong cultures. at ang pagpapatunay na tulali Ako ay galing sa Amsterdam pero nag aaral ako ng tagalog dahil gusto kong tumira sa pilipinas sa mga susunod na limang taon Mayroon akong maraming pamilya sa pilipinas ibig kong makipag usap sa mga pilipino! Sige, hanggang sa muli
Oct 19, 2018 10:34 AM
Answers · 1
can you provide the english translation first?
December 14, 2018
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Errol Sykes
Language Skills
Dutch, English, Filipino (Tagalog), Spanish
Learning Language
Filipino (Tagalog), Spanish