Coligno
Abairt air chall Bha cuid-eigin a' faighneachd dhìom mu dhéidhinn abairte a chanadh seann-phàrant aice nach maireann. Their i gum b'ann ann an Gàidhlig a bha e a' bruidhinn agus gun robh fuaimneachadh na h-abairte mar "me too you". Bu chòir gun robh an abairt a' ciallachadh rud-eigin mar "tha gaol agam ort". Dh'iarr i orm cruth bunasach na h-abairte ann an Gàidhlig ach cha smaoinich mi idir air abairt sam bith a bheil ciall coltach ri sin agus fuaim coltach ri sin oirre. Am bheil beachd sam bith agaibhse? Tapadh leibh.
Oct 22, 2018 1:22 PM
Answers · 1
Chan eil dad a' tighinn a-steach orm agus a bhiodh coltach ris an fhuaimneachadh "me too you".
April 27, 2019
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Coligno
Language Skills
Gaelic (Irish), Gaelic (Scottish), Guarani, Mazatec, Nahuatl, Quechua, Swazi, Turkish, Welsh
Learning Language
Guarani, Mazatec, Quechua