kyky
làm trai cho đáng nên trai,xuống đông đông tĩnh lên đoài đoài tan.nghĩa là gì?
Apr 2, 2011 6:00 AM
Answers · 2
Bạn có thể hiểu như vầy: Làm trai cho đáng nên trai/ Xuống đông (thì) đông tĩnh, lên đoài (thì) đoài tan. - đáng: 當 or 噹 - đông là hướng đông (東) - đoài: (兌) là một quẻ trong Kinh Dịch, tượng trưng cho hướng tây( 西) - tĩnh : tĩnh lặng, yên ổn(靜) - Về phần chữ "tan" cuối cùng có chút vấn đề, mình biết có 2 bản của câu ca dao này, đó là: 1. làm trai cho đáng nên trai xuống đông đông tĩnh, lên đoài đoài yên 2. làm trai cho đáng... Xuống đông đông tĩnh, lên đoài đoài an. - an, yên là 安 - tan: nghĩa là tan tành, đỗ vỡ,... Toàn bộ câu ca dao nói về chí hướng( 志) làm trai trong xã hội phong kiến xưa, đó là trở thành người có tài, có uy, và được kính trọng. Các chữ Hán mình tra trong từ điển Hán Việt online, mình không chắc chắn lắm về độ chính xác.
April 5, 2011
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
kyky
Language Skills
Chinese (Mandarin), English, Japanese, Vietnamese
Learning Language
English, Japanese, Vietnamese