kyky
tục truyền có nghĩa là gì? trong câu "tục truyền vua hùng vương thứ 6 thấy mình đã già yếu."
Apr 2, 2011 7:55 AM
Answers · 3
my bad; tục should be 續 So tục truyền : 續傳 (continue story telling)
April 7, 2011
俗傳
April 7, 2011
Tục truyền có nghĩa là hồi xa xưa do dân chúng nói lại với nhau chứ không phải do sách sử ghi lại đó bạn. Tại hồi xưa người ta thường dùng phương pháp "kể cho nhau" bằng ngôn từ . Chứ không có ghi chép. Tục truyền là nói lên sự kiện xa xưa lắm rồi do truyền tai nhau mà nên . Xin hết ! :) English trans : "tục truyền" express a story,event from long long time ago which the people can't know time exactly. At that time the ancient citizens use Mouth language is main communication. I mean at that time, they don't write in book , they just told a story from generation to next one. That make us not sure about what's right , what's wrong, just guess it happened. Finish ! :)
April 4, 2011
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
kyky
Language Skills
Chinese (Mandarin), English, Japanese, Vietnamese
Learning Language
English, Japanese, Vietnamese