kyky
quý mến một cách vô vị lợi?có nghĩa là gì? gia đình là tổ ấm vì chúng ta đều có nhu cầu yêu và được yêu chiều ,quý mến một cách vô vị lợi,chứ không phải chúng ta cần gia đình vì các nhu cầu ăn ở.....
Apr 12, 2011 3:34 AM
Answers · 2
" vị lợi" dịch ra là "vì lợi ích" "vô" tức là "không" vô vị lợi: không vì lợi ích quý mến một cách "vô vị lợi" tức là quý mến một người khác xuất phát từ tình cảm thật, không nghĩ đến chuyện người đó có thể làm lợi gì cho mình. Nhân viên tỏ ra quý mến sếp vì muốn được lên chức không phải là quý mến vô vị lợi. Anh chị em trong gia đình có thể gọi là quý mến nhau vô vị lợi.
April 13, 2011
It simply means "love and esteem someone without asking for a crumb of profit/benefit in return"
April 14, 2011
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
kyky
Language Skills
Chinese (Mandarin), English, Japanese, Vietnamese
Learning Language
English, Japanese, Vietnamese