kyky
áo đầm là váy liền áo hay váy phương tây?
Apr 12, 2011 6:39 AM
Answers · 2
cả 2, hồi xưa "áo đầm" dùng để chỉ váy phương Tây nhưng hiện nay nó lại mang nghĩa là áo liền váy.
April 12, 2011
Áo đầm là váy liền áo bạn ạ.
April 12, 2011
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
kyky
Language Skills
Chinese (Mandarin), English, Japanese, Vietnamese
Learning Language
English, Japanese, Vietnamese