Vũ Kim Anh
当我上一年级的时候,我喜欢一个男生。他是我的同班同学。就是他让我和其他同学都以为他也对我有感情。我已经向他表白,他不仅拒绝我,还骂我。
Jul 18, 2021 10:10 AM
Corrections · 12
在上一年级的时候,我喜欢上了一个男生。他是我的同班同学。他让我和其他同学都以为他也对我有感情。但是当我向他表白时,他不仅拒绝了我,还了骂我。
你的这段话已经把意思写得很清楚了,非常厉害,我只是帮你润色了一些,使它更符合中国人的用词习惯
July 18, 2021
当我上一年级的时候,我喜欢一个男生。他是我的同班同学。他让我和其他同学都以为他也对我有感情。可是当我向他表白,他不仅拒绝我,还骂我。
July 21, 2021
当我上一年级的时候,我喜欢一个男生。他是我的同班同学。就是他让我和其他同学都以为他也对我有感情。可我向他表白,他不仅拒绝了我,还骂我。
July 18, 2021
在我上一年级的时候,我喜欢一个男生。他是我的同班同学。他让我和其他同学都误以为他也对我有感情。当我向他表白时,他不仅拒绝我,还骂我。
July 22, 2021
在我上(小学/初中/高中)一年级的时候,我喜欢上了一个男生。他是我的同班同学。他让我和其他同学都以为他对我有意思。后来我向他表白了,但他不仅拒绝我,还骂我。
一年级的前面要加修饰语,不然别人不知道到底是什么时候。trước lớp 1 phải có từ modifiers, nếu mà không có thì người ta không biết được cụ thể ở khi nào 他对我有意思,chỉ nghĩa là 他喜欢我。
July 19, 2021
Show more
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!