Glenda Ha
Community Tutor
- Buổi sáng: morning - Buổi trưa: noon - Buổi chiều: afternoon - Buổi tối: evening - Đêm: night - Bình minh: dawn - Hoàng hôn: sunset - Hôm nay: today - Hôm qua: yesterday - Ngày mai: tomorrow
Nov 2, 2021 2:35 AM
Glenda Ha
Language Skills
Chinese (Mandarin), English, Other, Vietnamese
Learning Language
Chinese (Mandarin), English, Other