Max
Vietnamese journey Vocabulary We'll see each other at 7. don't stand me up. mình gặp nhau lúc 7 giờ nha. Đừng cho em leo cây đấy. I've got stood up mình bị cho leo cây
Hôm qua chị có gặp Bảo không? không, Bảo ________ chị bị ______
cho chị leo cây, cho chị leo cây
cho chị leo cây, cho leo cây
cho leo cây, cho leo cây
17 quizzed
Feb 8, 2022 3:52 AM