Rong 中文课
Professional Teacher
questions on the publicly available HSK-2exam 我 家 到 北京 , 坐 火车 就 5 个 小时 ,比 坐 飞机便宜 很 多 。 所以 , 明天 我 准备 坐 火车 去 。 Cóng wǒ jiā dào Běijīng, zuò huǒchē jiù ge xiǎoshí, bǐ zuò fēijī piányi hěn duō. Suǒyǐ, míngtiān wǒ zhǔnbèi zuò huǒchē qù
我 明天 去 北京 。Wǒ míngtiān qù Běijīng
TRUE
FALSE
75 quizzed
Jun 3, 2023 6:25 PM