Max
Vietnamese journey Vocabulary
Sắp tết mà điện thoại mình cũ rồi. Nên mình muốn ____(buy) một cái mới.
mua
bán
cho
lấy
10 quizzed
Jan 29, 2022 11:52 PM