Max
Vietnamese journey Grammar 2-1 Hoa là người Mỹ. Hoa là người Mỹ phải không? (Hoa is American, isn't she?) Hoa có phải là người Mỹ? (Is Hoa American?) Hoa không phải người Mỹ.
Em là sinh viên. Em là sinh viên ______? Em _____ sinh viên không?
phải không, có là phải
không phải, có phải là
phải không, có phải là
phải không, là
13 quizzed
Feb 4, 2022 4:19 AM