Max
Vietnamese journey Grammar 1-7 A:Trời sắp mưa rồi Cô có ____(bring) dù không? B: Có đây, mà dù cô không ___(big) lắm
Fill the blank
đem, nhỏ
đem, to
đêm, nhỏ
đêm, to
8 quizzed
Feb 2, 2022 12:39 AM