Max
Vietnamese journey Question Sáng nay anh Tú đi đọc sách ở thư viện. Anh đã đọc nữa tiếng. Anh đọc rất tập trung. Ai đã đọc sách? Anh Tú đã làm gì? Anh Tú đọc sách khi nào? Anh Tú đọc sách ở đâu? Anh Tú đọc sách như thế nào? Anh Tú đọc sách bao lâu?
0:31
Ai đã đọc sách?
nữa tiếng
sáng nay
anh Tú
anh Tín
8 quizzed
Feb 16, 2022 7:40 AM