Max
Vietnamese journey Time Thứ hai "Monday" Thứ ba "Tuesday" Thứ tư " Wednesday" Thứ năm "Thursday" Thứ sáu "Friday" Thứ bảy "Saturday" Chủ nhật "Sunday"
0:26
Ngày mai là thứ mấy? Ngày mai là ______"Wednesday".
thứ hai
thứ ba
thứ tư
thứ năm
11 quizzed
Feb 20, 2022 10:20 PM