Masih/Speaking,TOEFL
سلام دوستان. این بار میخواهم از خانواده همسرم بگویم. همسرم، ۴ خواهر و ۲ برادر دارد. همسر من، فرزند ششم است. همه آنها ازدواج کرده اند و صاحب زندگی شده اند. اما همه آنها، به پدر و مادرشان سر میزنند و جویای احوال آنها هستند. من از این اخلاق و رویکرد آنها واقعا خوشم می‌آید و سعی میکنم خودم هم به احوال پدر و مادرم رسیدگی کنم.
Feb 27, 2021 2:40 PM
Corrections · 2
سلام دوستان! این بار میخواهم از خانوادهٔ همسرم بگویم. همسرم ۴ خواهر و ۲ برادر دارد. همسر من فرزند ششم است. همه آنها ازدواج کرده اند و صاحب زندگی شده اند. اما همه آنها به پدر و مادرشان سر میزنند و جویای احوال آنها هستند. من از این اخلاق و رویکرد آنها واقعا خوشم می‌آید و سعی میکنم خودم هم به احوال پدر و مادرم رسیدگی کنم.
February 27, 2021
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!