Max
Vietnamese journey W-question Đây là cái bàn Đây là cái gì? Đó là hoa gì? Đây là hoa hồng.
Kia là cây gì? Kia là _____" rose tree"?
hoa hồng
hoa huệ
cây hoa hồng
cây hoa huệ
11 quizzed
Feb 7, 2022 4:28 AM