Masih/Speaking,TOEFL
خانواده همیشه برای من بیشترین معنی و مفهوم را در زندگی داشته است. زندگی با خانواده و در کنار خانواده است که ارزشمند است. خانواده کوچک من، متشکل از من و همسرم است، ما تا به تازگی ازدواج کرده ایم. اما پدر و مادر خودم و پدر و مادر همسرم و خواهرها و برادرهایمان را نیز خانواده خود می‌دانیم و هر چه در توان داریم برای آن‌ها می‌گذاریم. من سه برادر و یک خواهر دارم. همه ما ازدواج کرده ایم و در حد توان خود به پدر و مادر مان سر میزنیم و رسیدگی می‌کنیم. این هم من و همسرم، خانواده کوچک دونفره ما.👇👇
Feb 21, 2021 12:02 PM