Max
Vietnamese journey Grammar 3-4 Chị đang làm bánh. Chị đang làm gì? Anh Tuấn đang ngủ. Anh Tuấn đang ngủ à?
Em Thành đang ______" having breakfast". Em Thành đang ăn gì?
ăn sáng
ăn trưa
ăn tối
ăn cơm
13 quizzed
Feb 14, 2022 9:34 PM