Max
Vietnamese journey Grammar 3-5 Em ăn xong chưa? Em vừa ăn xong. Con làm bài tập về nhà chưa? Con vừa mới làm xong.
0:21
Anh mới mua ⛵____ "boat". Anh mua ⛵ chưa?
tàu
thân
thuyền
8 quizzed
Feb 16, 2022 5:40 AM