Teacher Murphy
ผู้สอนมืออาชีพ
Sophie and I have _______ each other since we were at school together.
a) know
b) known
ทดสอบ 355 คน
21 เม.ย. 2024 เวลา 12:22
Teacher Murphy
ทักษะด้านภาษา
ภาษาจีน (กลาง), ภาษาอังกฤษ, ภาษาอิตาลี, อื่นๆ, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสเปน
ภาษาที่เรียน
ภาษาอิตาลี, อื่นๆ, ภาษาสเปน