Andra Stanciu
ผู้สอนมืออาชีพ
I had to stand ___ line for half an hour.
on
at
in
ทดสอบ 394 คน
23 เม.ย. 2024 เวลา 7:21
Andra Stanciu
ทักษะด้านภาษา
ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษากรีก, ภาษาอิตาลี, อื่นๆ, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาสเปน
ภาษาที่เรียน
อื่นๆ