Teacher Murphy
ผู้สอนมืออาชีพ
I _______ the game last night.
a) watch
b) watched
ทดสอบ 32 คน
23 เม.ย. 2024 เวลา 16:27
Teacher Murphy
ทักษะด้านภาษา
ภาษาจีน (กลาง), ภาษาอังกฤษ, ภาษาอิตาลี, อื่นๆ, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสเปน
ภาษาที่เรียน
ภาษาอิตาลี, อื่นๆ, ภาษาสเปน