Teacher Murphy
ผู้สอนมืออาชีพ
Scientists have recently ________ a new breed of monkey.
a) discover
b) discovered
ทดสอบ 169 คน
23 เม.ย. 2024 เวลา 16:44
Teacher Murphy
ทักษะด้านภาษา
ภาษาจีน (กลาง), ภาษาอังกฤษ, ภาษาอิตาลี, อื่นๆ, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสเปน
ภาษาที่เรียน
ภาษาอิตาลี, อื่นๆ, ภาษาสเปน