Teacher Murphy
ผู้สอนมืออาชีพ
Brad has _____ in Ohio since 2014.
a) live
b) lived
ทดสอบ 298 คน
24 มิ.ย. 2024 เวลา 1:10
Teacher Murphy
ทักษะด้านภาษา
ภาษาจีน (กลาง), ภาษาอังกฤษ, ภาษาอิตาลี, อื่นๆ, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสเปน
ภาษาที่เรียน
ภาษาอิตาลี, ภาษาสเปน