Federico Faccetta
ติวเตอร์ของชุมชน
Periodo ipotetico.
Ti ____ immediatamente, se non _____ il telefono scarico.
Chiamai / avessi.
Avrei chiamato / avessi avuto.
Chiamerei / ho.
Avessi chiamato / avrei.
ทดสอบ 32 คน
29 พ.ย. 2022 เวลา 15:47
การแก้ไข · 1
Periodo ipotetico.
29 พฤศจิกายน 2022
ต้องการความก้าวหน้าที่เร็วขึ้นหรือไม่
เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้และทดลองใช้แบบฝึกหัดฟรี!
Federico Faccetta
ทักษะด้านภาษา
ภาษาอังกฤษ, ภาษากรีก (โบราณ), ภาษาอิตาลี, ภาษาละติน, ภาษานีโปลิแทน (นาโปเลตาโน)
ภาษาที่เรียน
ภาษาอังกฤษ, ภาษากรีก (โบราณ), ภาษาละติน