Teacher Murphy
ผู้สอนมืออาชีพ
When I go in holiday, I always ______ my neighbor to water my plants.
a) ask
b) asked
ทดสอบ 179 คน
22 เม.ย. 2024 เวลา 15:23
Teacher Murphy
ทักษะด้านภาษา
ภาษาจีน (กลาง), ภาษาอังกฤษ, ภาษาอิตาลี, อื่นๆ, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสเปน
ภาษาที่เรียน
ภาษาอิตาลี, อื่นๆ, ภาษาสเปน