Nick -Tech Companies
ผู้สอนมืออาชีพ
To finish the project on time, we need to ___ additional resources.
bring in
take up
let down
ทดสอบ 136 คน
16 มิ.ย. 2024 เวลา 9:41
Nick -Tech Companies
ทักษะด้านภาษา
ภาษาจีน (กลาง), ภาษาอังกฤษ, ภาษาอิตาลี, ภาษาเกาหลี
ภาษาที่เรียน
ภาษาจีน (กลาง), ภาษาเกาหลี