Khristina / Христина
ผู้สอนมืออาชีพ
Is there a gerund in Russian? 🚩🚩🚩🚩🚩
Gerund in Russian
9 มิ.ย. 2024 เวลา 19:13
Khristina / Христина
ทักษะด้านภาษา
ภาษาจีน (กลาง), ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาอิตาลี, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาโปรตุเกส, ภาษารัสเซีย, ภาษาสเปน
ภาษาที่เรียน
ภาษาจีน (กลาง), ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาอิตาลี, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสเปน