Teacher Murphy
ผู้สอนมืออาชีพ
What would you say if he _______ you on a date?
a) ask
b) asked
ทดสอบ 48 คน
22 เม.ย. 2024 เวลา 15:28
Teacher Murphy
ทักษะด้านภาษา
ภาษาจีน (กลาง), ภาษาอังกฤษ, ภาษาอิตาลี, อื่นๆ, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสเปน
ภาษาที่เรียน
ภาษาอิตาลี, อื่นๆ, ภาษาสเปน