Teacher Murphy
ผู้สอนมืออาชีพ
If you ______ now, you may catch the last bus.
a) leave
b) live
ทดสอบ 376 คน
23 เม.ย. 2024 เวลา 16:22
Teacher Murphy
ทักษะด้านภาษา
ภาษาจีน (กลาง), ภาษาอังกฤษ, ภาษาอิตาลี, อื่นๆ, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสเปน
ภาษาที่เรียน
ภาษาอิตาลี, อื่นๆ, ภาษาสเปน