Andra Stanciu
ผู้สอนมืออาชีพ
What is he doing?
picking flowers
watering plants
playing with toys
ทดสอบ 51 คน
1 มี.ค. 2024 เวลา 9:58
Andra Stanciu
ทักษะด้านภาษา
ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษากรีก, ภาษาอิตาลี, อื่นๆ, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาสเปน
ภาษาที่เรียน
อื่นๆ