1370เข้าร่วม คน
#ArabicLeague
Welcome to the Arabic Language League! Meet other learners, get advice and motivation, and be part of the Arabic learning community.
🌟 Learn English, French, and Arabic with Me! 🌟 Hello language enthusiasts! 👋 I'm Nacereddine, an experienced language teacher on italki, and I'm passionate about helping you achieve your language learning goals. 📚 🇺🇸 English - Are you ready to enhance your English skills for work, travel, or academic purposes? I'll guide you every step of the way, from mastering grammar to building fluency. 🇫🇷 French - Dive into the beauty of the French language and culture. Whether you're a beginner or looking to refine your skills, we'll explore the language together. 🇦🇪 Arabic - Discover the richness of the Arabic language and its cultural significance. From basic conversation to advanced Arabic, I'm here to assist you. 🌟 What I Offer 🌟 Personalized lessons tailored to your needs. Proven teaching methods to accelerate your learning. Cultural insights to deepen your understanding. Fun and interactive sessions that keep you motivated. 🌟 Why Choose Me? 🌟 But don't just take my word for it! Here's what some of my amazing students have to say: Ready to embark on your language learning journey? 🌍 Let's start with a FREE trial lesson to discuss your goals and create a customized learning plan. 📩 Send me a message or book your trial lesson now. Limited slots available! Don't miss out on this opportunity to master a new language and broaden your horizons. 🌏 Let's unlock the world of languages together! 🗺️✨
28 ก.ย. 2023 เวลา 18:25
0
0
(Here's a part from a text in my book that is published on Amazon) فيروز هي فنانة متنوعة ومختلفة، صوتها فيه قدسية حلوة، وخصوصية بتميزها. بتتذكروها الصبح وقت تشربوا قهوتكن، بترافقكن لما تمشوا لشغلكن أو جامعتكن الصبح بشوارع حنونة. فيروز بتصلي معكن بالكنيسة الصبح وبتغني بالمسرح مشانكن وبتمسك إيدكن بطريق رجعتكن للبيت حتى ما تكونوا لحالكن، بتبكي معكن لما تنجرحوا وبتفرح معكن لما تحبوا، فيروز بالمختصر، هي تفاصيل ذكرياتكن يلي ما ممكن تنسوها.. You can check the book from this link: https://www.amazon.com/dp/B0C3DBW2JH
What does "خصوصية" mean in Arabic?
Speciality
Especially
Especial
ทดสอบ 13 คน
26 ก.ย. 2023 เวลา 13:50
0
0
แสดงเพิ่มเติม
แบ่งปันความคิดของคุณ
คำแนะนำ