italki English
Many of you might know that English is the most spoken language in the world. But do you know the number of English speakers worldwide? 🇬🇧🇺🇸
English is spoken by ______ people worldwide.
Around 1 billion
Around 1.5 billion
Around 2 billion
Around 2.5 billion
875 đã tham gia kiểm tra
23 Th04 2022 06:32
Câu trả lời · 13
number 1 is chinese. it is spoken by about 2 billion .
27 tháng 4 năm 2022
I clicked wrongly haha
24 tháng 4 năm 2022
Yeah
23 tháng 4 năm 2022
Hey
26 tháng 4 năm 2022
Am also selected wrong answer
25 tháng 4 năm 2022
Hiển thị thêm
Bạn vẫn không tìm thấy được các câu trả lời cho mình?
Hãy viết xuống các câu hỏi của bạn và để cho người bản xứ giúp bạn!