Fandresena
Are you prepared for 2023? To be prepared you need to have a clear defined goal in relation to your target language. work smart not hard only!
22 Th11 2022 07:39
Câu trả lời · 2
1
Yes, I’m going to learn Javascript which is a kind of coding language. I’m also learning English for IELTS in order to study abroad and I persist in it.
22 tháng 11 năm 2022
Bạn vẫn không tìm thấy được các câu trả lời cho mình?
Hãy viết xuống các câu hỏi của bạn và để cho người bản xứ giúp bạn!