Federico Faccetta
Gia sư cộng đồng
Periodo ipotetico.
Ti ____ immediatamente, se non _____ il telefono scarico.
Chiamai / avessi.
Avrei chiamato / avessi avuto.
Chiamerei / ho.
Avessi chiamato / avrei.
27 đã tham gia kiểm tra
29 Th11 2022 15:47
Bài chữa · 1
Periodo ipotetico.
29 tháng 11 năm 2022
Bạn muốn tiến bộ xa hơn?
Hãy tham gia cộng đồng học tập này và thử nghiệm những bài tập miễn phí!