Marta Z.
Giáo viên chuyên nghiệp
What's the correct pronunciation for "pear"? 🍐
The correct way to pronounce "pear" is...
/pi:r/
/per/
/peɑːr/
99 đã tham gia kiểm tra
29 Th05 2023 15:28