xl🍓蓉蓉
想学习普通话的可以来找我哦。
12 Thg 08 2023 20:40
Bài chữa · 1
想学习普通话的可以来找我哦。
ou后应该是感叹号
13 tháng 8 năm 2023
Bạn muốn tiến bộ xa hơn?
Hãy tham gia cộng đồng học tập này và thử nghiệm những bài tập miễn phí!