JOEY💕(Philippines)
Gia sư cộng đồng
I am walking _____ the road. 🛣️
at
in
on
9 đã tham gia kiểm tra
28 Th11 2023 09:28
JOEY💕(Philippines)
Kỹ năng ngôn ngữ
Tiếng Cebu, Tiếng Trung Quốc (Quảng Đông), Tiếng Anh, Tiếng Phi-líp-pin (Tagalog), Tiếng Hàn Quốc, Khác, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Thái, Tiếng Việt
Ngôn ngữ đang học
Tiếng Cebu, Tiếng Anh