RUSSIAN TEACHER KATE
Gia sư cộng đồng
Совершенный или несовершенный вид? Друзья, как вы думаете, какой вид глагола лучше использовать в этом предложении? ----- Мой друг только что .... обед. ----- #italki #italkirussian
приготовил
готовил
10 đã tham gia kiểm tra
28 Th09 2023 14:31
Câu trả lời · 1
Ну, они разное подразумевают: готовил значит, что друг только что был занят готовкой, занимал плиту, приготовил — что есть обед.
28 Th09 2023 16:12
Bạn vẫn không tìm thấy được các câu trả lời cho mình?
Hãy viết xuống các câu hỏi của bạn và để cho người bản xứ giúp bạn!
RUSSIAN TEACHER KATE
Kỹ năng ngôn ngữ
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại), Tiếng Anh, Tiếng Ý, Khác, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha
Ngôn ngữ đang học
Tiếng Anh, Tiếng Ý, Khác, Tiếng Tây Ban Nha