RUSSIAN TEACHER KATE
Gia sư cộng đồng
Совершенный или несовершенный вид? Друзья, как вы думаете, какой вид глагола лучше использовать в этом предложении? ----- Мой друг только что .... обед. ----- #italki #italkirussian
приготовил
готовил
10 đã tham gia kiểm tra
28 Thg 09 2023 14:31
Câu trả lời · 1
Ну, они разное подразумевают: готовил значит, что друг только что был занят готовкой, занимал плиту, приготовил — что есть обед.
28 tháng 9 năm 2023
Bạn vẫn không tìm thấy được các câu trả lời cho mình?
Hãy viết xuống các câu hỏi của bạn và để cho người bản xứ giúp bạn!