Ahmed Ghanem
0:32
23 Thg 03 2023 22:43
Bài chữa · 3
1
I corrected the content a little, but I tried to stay as close as possible to your original without making any errors.
0:18
24 tháng 3 năm 2023
Thanks for correct the content, I appreciate that.
24 tháng 3 năm 2023
Bạn muốn tiến bộ xa hơn?
Hãy tham gia cộng đồng học tập này và thử nghiệm những bài tập miễn phí!