Teacher Murphy
Giáo viên chuyên nghiệp
Nobody ______ Bob because he is arrogant.
a) likes
b) like
39 đã tham gia kiểm tra
15 Thg 06 2024 04:39